درب‌های تلفیقی فلز و چوب ” از ترکیب متریال های مختلف ساخته شده است که در زمره زیباترین طراحی های درب قرار می گیرند.