درب های پارکینگ یک لنگه مناسب ساختمان های که ورودی پارکینگ آنها بدلیلی محدودیت دارند.